Skjutbana

Hem

Vykort

Nyheter
Foton

Det går att läsa i Göteborgs veckoblad från 1764.
Uti Sexdrega socken är en by, som kallas Ringestena by, i vilken fordom en kyrka varit, och kan man där se lämningar efter kyrkan, kyrkogården och gravar. Hemmanet, som ligger närmast därvid kallas ännu av grannarna Ringestena-stom. Tiden då denna stenkyrka blev nedriven är obekant. Somliga mena att det skett uti någon krigstid, andra uti någon pestetid, då största delen av socknens invånare avgått med döden, vid vilket tillfälle, efter gammalt folks berättelse, en del av hemmanen skola vara bragta till annat gäll, en del åter råkat ut i ödesmål, och en del kommet att förbliva vid Sexdrega socken. Gammalt folk berätta även om kyrkklockan, att hon skall vara nedsänkt uti den strax därvid rinnande stora ån, men ännu har rummet ej kunnat uppfinnas, varest klockan skall vara, ehuru mycket därefter sökt varit. Emellan Ringestena by och länsmannabostället Hestra finnas på tvenne ställen höga och stora stenar uppresta. Gammalt folk berätta efter sina förfäder att där uti hedniska tider varit domareplatser.

( Stavning och grammatik har moderniserats lite för att texten ska bli begriplig.
Texten är ursprungligen skriven av prosten och kyrkoherden i Sexdrega, Petrus Varenius år 1764.)

räv

I boken om Kind, som är utgiven av förlag John Andersson Uddebo 1930, kan man läsa om Sexdrega socken och Ringestena:

Sexdrega socken.
I nord västra delen av Kind, av sina annexförsamlingar skilt från Mark, liggar Sexdrega socken, som gränsar till Ljushult, Hillared, Länghem, Ullasjö, Svenljunga, Redslared och Roasjö. Större delen av socknen avvattnas till Viskan över Arnäsholmsån, vilkens norra arm kommer från Lyssjön (164 meter över havet), som är belägen på gränsen till Ljushult, endast 3 kilometer från Ätran, vilken genomrinner östra delen av socknen, och kring vilken huvudbygden är belägen. Det nuvarande Sexdrega synes under medeltiden hava innefattat tvenne socknar »Sexdraegha» 1314 och »Röthingaesten», vilket namn namnes 1408. Det sistnämnda namnet är det nuvarande Ringestena. Till Sexdrega moderförsamling hörde år 1546 .såsom annex Ringastena, Hillaryd, Linsholta och Rosaryd. Ringestena kyrka revs enligt sägen av danskarna 1520, varefter socknen sammanslogs med Sexdrega. Inom Sexdrega socken är Ätrans dalgång rätt utpräglad och begränsas särskilt österut av bergkullar. Nordligaste kilen av socknen, som når fram till sjön Såken (177 meter över havet) är myrlänt liksom i ännu högre grad den sydligaste delen invid Redslaredsån och dess tillflöden. Socknen är för övrigt fylld av skogar, berg och mossar. Endast 902 hektar odlad jord finnes inom socknen, som omfattar 8,340 hektars areal. Den mesta åkerjorden finnes norr och söder om kyrkan samt öster om Lyssjön. Skogsmarken är betydlig och omfattar 5,479 hektar.
Kyrkan är uppförd av sten år 1810, den utgöres av rektangulärt långhus med halvrunt kor i öster och torn i väster och har ett vackert läge vid Ätrans västra strand, 160 meter över havet. I kyrkan finnes ljuskronor av malm från 1600 eller 1700-talet, tvänne klockor gjutna i Jönköping den ena år 1761, den andra 1810.
Den 14 juli 1811 nedslog åskan under gudstjänsten i tornspiran, söndersplittrade kulan och korset, stockar och bjälkar i tornet, nedslog skranket mellan tornet och läktaren, sprängde pelarna under densamma och sönderslog flera stoldörrar, men gick sedan ,ut vid muren på norra sidan, utan att antända. Tre personer dödades och nära 200 persorer skadades av åskslaget. På kyrkogården finnes en skulpterad gravsten över Peder Kijl till Apelnäs och hans hustru Agnete Arvidsdotter Drake. Peder Kijl dog 1588. Talrika fynd och ännu kvarstående minnesmärken frånforna dagar visa, att trakten varit bebodd från urminnes tid. Vid Källared finnes kummel och gravhögar, verkstadsfynd stenåldern (kulturlager med kålränder) har funnits vid Ätran å Buttorps ägor, även fann man där en hällkista, som dock raserades, innan detta hann förhindras. Vid Ringestena finnes spår efter stensättningar och vid Ringestena stom utvisas kyrkans forna plats.
Handbynäs är den största gården inom socknen. Gårdens ursprungliga namn var Linsered, och den brukades 1640 som sätesgård av herr Johan Gyllenstierna. Den kallas 1650 herr Göran Gyllenstiernas samt 1660 hans änkas, fru Anna Skyttes sätesgård. Sedan innehades gården av släkterna Örnvinge och Mannercrantz.
Sockennamnet möter tidigast 1312: »de Sexdrethum», därefter 1314 in Sexdräghum, härav framgår, att det är sammansatt av räkneordet sex samt drätt eller drägh, vilka båda ha betydelsen draga. Sexdrega gäll omfattade vid reformationstiden dels de nuvarande socknarna (annexerna Hillared, Ljushult och Roasjö,) dels Ringestena socken, som omkring 1560 uppgick i Sexdrega. År 1408 namnes »Rötingästens sogn», namnet innehåller ett gammalt mansnamn Rödhing samt ordet sten.

Statistik: Areal 8,340 hektar, åkerareal 902 hektar. Kommunalskatt pr. 100 kronors inkomst var 1930 6:60. Kommunens tillgångar för den borgliga kommunen var den 31 dec. 1927 kronor 19,961, och för den kyrkliga kommunen 48,303 kronor, och skulderna voro för den kyrkliga kommunen kronor 15,683:21, och för den borgliga inga.

älg

© 2013 Ringestena Byalag